تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۲۶
سوختگی ها
پوسترهای آموزشی
تهیه وتنظیم:
ناهید احمدی زاده
طراح وگرافیست:
استاد سید محمد حسین حسینی کیا