تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۲۶
خونریزی ها
پوسترهای آموزشی
تهیه وتنظیم:
ناهید احمدی زاده-مجید زارع
طراح وگرافیست:
استاد سید محمد حسین حسینی کیا