امروز: ۱۳۹۹/۳/۹
www.Bohraan.com
مدیر سایت
 
دکتر سیدمجتبی احمدی

پربیننده ترین ها

جستجو
   

سيستم كاربري
E-mail
کلمه رمز
» كلمه رمز خود را فراموش كرده ايد؟
» عضويت کاربران جديد

آمار بازدیدکنندگان سایت

آب و هواارسال به دوستان  نسخه چاپی
مقاله:
 خلاصه چارچوب كاري هيوگو براي اقدام از سال 2005 تا 2015
برگشت پذير ساختن ملتها و جوامع نسبت به بلايا

برگشت پذير ساختن ملتها و جوامع نسبت به بلايا
مقدمه

 كنفرانس جهاني كاهش بلايا از تاريخ 18 تا 22 ژانويه 2005 برابر با 29 دي تا  3 بهمن ماه 1383 (هـ..ش.) در شهر كوبه، استان هيوگوي ژاپن، برگزار شد و چارچوب كاري حاضر را براي دوره ده ساله 2005 تا 2015 تصويب نمود. كنفرانس، فرصت فوق‌العاده‌اي را براي ترويج ديدگاهي سازمان يافته و راهبردي براي كاهش آسيب‌پذيري[1] و خطرپذيري مخاطرات[2] به دست داد، نياز به برگشت‌پذير ساختن جوامع و ملتها را در برابر حوادث [3] مورد تاكيد قرار داد و راههاي آن را مشخص كرد.

 

نتيجه مورد انتظار، اهداف راهبردي و اولويتها براي اقدام از سال 2005 تا 2015

 

v    نتيجه مورد انتظار

·        كاهش قابل توجه در خسارات بلايا، در زمينه جان انسانها ، سرمايه هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي جوامع و كشورها

 

v    اهداف استراتژيك

·        ادغام  كاهش خطر ( Risk ) بلايا در برنامه ريزي و سياست هاي توسعه پايدار

·        توسعه و تقويت موسسات، مكانيزمها و ظرفيت ها براي برگشت پذير ساختن نسبت به مخاطرات( Hazards )

·        تلفيق نظامند رويكردهاي كاهش خطر در اجراي برنامه هاي آنمادگي اضطراري، پاسخگوئي و بازتواني

 v    اولويت ها براي اقدام

1- تضمين اينكه كاهش ريسك بلايا يك اولويت ملي و محلي با يك تشكيلات سازماني قوي براي اجرا مي باشد.

·        اقدامات كليدي

·         سازو كارهاي سازماني كاهش ريسك بلايا ( مجمع ملي)، مسئوليتهاي تعيين شده

·         كاهش ريسك بلايا بخشي از برنامه ريزي و سياستهاي توسعه اي كشورها، بخشي و چند بخشي بودن

·         قوانين حمايت كننده از كاهش ريسك بلايا

·         تمركز زدايي در مسئوليت ها و منابع

·         ارزيابي منابع انساني و ظرفيت ها

·         افزايش  تعهد سياسي

·         مشاركت جامعه

 

2- شناسايي. ارزيابي و پايش ريسك هاي بلايا و ارتقائ هشداردهي اوليه

·        ارزيابي ريسك و نقشه ها، ريسك هاي چندگانه: تشريح و انتشار

·         شاخص ها در زمينه كاهش ريسك بلايا و آسيب پذيري

·         اطلاعات مربوط به آمار و داده هاي خسارات 

·         هشداردهي اوليه، مردم محور بودن، نظام هاي اطلاعاتي، سياست عمومي

·         توسعه علمي و تكنولوژيكي، تبادل داده، ديدباني زمين از فضا، مدل سازي آب و هوا و پيش بيني، هشدار دهي اوليه

·         ريسك هاي منطقه اي و نوظهور

 

3- استفاده از دانش، نوآوري و آموزش براي ايجاد فرهنگي ايمني و بازگشت پذيري در همه سطوح

·        تبادل اطلاعات و همكاري

·         شبكه ميان رشته اي و مناطقه اي، گفتگو

·         استفاده از واژگان استاندارد كاهش ريسك بلايا

·         گنجاندن كاهش ريسك بلايا در برنامه هاي درسي مدارس، آموزش رسمي و غير رسمي

·         آموزش و فراگيري در زمينه كاهش ريسك بلايا، سطح جامعه، مقاما ت محلي، بخش هاي موردنظر، دسترسي برابر

·         ظرفيت تحقيقاتي، ريسك چندگانه، اقتصاد اجتماعي، كاربرد

·         اگاهي عمومي و رسانه ها

 

4- كاهش عناصر پنهاني ريسك

·        اكوسيستم هاي پايدار و مديريت زيست محيطي

·         راهبردهاي كاهش ريسك بلايا ادغام شده در سازگاري هاي  تغييرات آب و هوا

·         امنيت غذايي براي بزاگشت پذيري

·         كاهش ريسك بلايا ادغام شده در بخش بهداشت و بيمارستان هاي ايمن

·         حفاظت از تاسيسات عمومي حياتي

·         طرح هاي بازتواني و شبكه هاي ايمني اجتماعي

·         كاهش آسيب پذيري همراه با گزينه هاي درامدي متنوع

·         ساز و كار هاي مالي تبادل ريسك

·         مشاركت بخش خصوصي و عمومي

·         برنامه ريزي كاربري اراضي و كدهاي ساختماني

·         طرح هاي توسعه روستايي و كاهش ريسك بلايا

 

5- تقويت آمادگي براي سوانح با هدف پاسخگوئي موثر در همه سطوح

·        ظرفيتهاي مديريت بلا: ظرفيت هاي سياسي. سازماني و فني

·         گفتگو ، هماهنگي  وتبادل اطلاعات ميان مديران دست اندركار در زمينه بلايا و بخش هاي توسعه

·         رويكردهاي منطقه اي پاسخگوئي به بلايا با تمركز بر كاهش ريسك

·         بازنگري و تمرين آمادگي و طرح هاي محتمل الوقوع

·         صندوق هاي كمك اضطراري

·         داوطلبي و مشاركت

 

v    مباحث متداخل در  موارد فوق

·        رويكرد چند مخاطره اي(Multi-hazard )

·        تنوع فرهنگي و ديدگاه جنسيتي داشتن

·        مشاركت جامعه و داوطلبين

·        ظرفيت سازي و انتقال فناوري

·        كمك به دستيابي به اهداف توسعه اي مورد توافق جامعه بين المللي( شامل اهداف توسعه هزاره)

 

اجرا و پيگيري

كشورها:

 

·        تعيين سازو كار هماهنگي ملي براي اجرا و پيگيري، مكاتبه با دبيرخانه ISDR

·         ارزيابي نهايي ملي از وضعيت كاهش ريسك بلايا 

·         انتشار و بروز كردن يك خلاصه از برنامه هاي ملي براي كاهش ريسك بلايا شامل همكاري بين المللي

·         توسعه روشهاي بازنگري پيشرفت ملي شامل سيستمهايي براي تحليل سود-هزينه و پايش مستمر در زمينه ريسك

·         بررسي امكان الحاق به ،تصويب اسناد حقوقي بين المللي مربوطه و اجراي آنها

·         بررسي امكان الحاق به ،تصويب اسناد حقوقي بين المللي مربوطه و اجراي آنها

 

موسسات و سازمانهاي منطقه اي:

·        ارتقاي برنامه هاي منطقه اي شامل همكاري فني، توسعه ظرفيت، توسعه متدولوژيها و استانداردها براي مخاطرات و پايش و ارزيابي آسيب پذيري ، تبادل اطلاعات و تجهيز مؤثر منابع

·         انجام و چاپ ارزيابي هاي نهايي منطقه و زير منطقه اي

·         هماهنگي و چاپ بازنگريهاي مربوط به پيشرفت و حمايت از نيازها و كمك به كشورها در آماده ساختن خلاصه گزارشهاي ملي

·         ايجاد مراكز همكاريهاي تخصصي منطقه اي

·         حمايت از توسعه سازوكارها و ظرفيتهاي منطقه اي براي هشداردهي اوليه شامل سونامي

 

سازمانهاي بين المللي ( شامل سيستم سازمان ملل و سازمانهاي بين المللي مالي و پولي):

·        تشويق به ادغام كاهش ريسك بلايا در زمينه هاي توسعه پايدار و بشر دوستانه

·        تقويت ظرفيت سيستم سازمان ملل براي كمك به كشورهاي در حال توسعه مستعد بلايا در زمينه كاهش ريسك بلايا و انجام اقداماتي براي ارزيابي پيشرفت

·        شناسايي اقدامات به منظور كمك به كشورهاي در حال توسعه مستعد بلايا در اجراي چارچوب كاري هيوگو، تضمين ادغام و اينكه منابع مالي كافي در اين زمينه تخصيص داده شده، كمك به تدوين راهبردها و برنامه هاي ملي در زمينه كاهش ريسك بلايا

·        ادغام اقدامات در ساز و كارهاي هماهنگي مربوطه(ْUNDG - IASC-RCs-UN Country Teams)

·        ادغام كاهش ريسك بلايا در چارچوبهاي همكاري توسعه اي مانند CCA/UNDAF-PRSP

·        همكاري در قالب شبكه ها  و حمايت مجمع : جمع آوري داده و پيش بيني مخاطرات طبيعي و ريسكها ، سيستمهاي هشدار اوليه، تبادل آشكار و جامع داده ها

·        حمايت از كشورها با كمك امدادي بين المللي هماهنگ شده به منظور كاهش آسيب پذيري و افزايش ظرفيتها

·        تقويت ساز و كارهاي بين المللي به منظور حمايت از كشورهاي كشورهاي حادثه ديده در بازتواني بعد از سانحه با رويكرد كاهش بلايا

·        سازگاري و تقويت آموزش مديريت بين سازماني بلايا براي كاهش ريسك
بلايا و ظرفيت سازي

منبع:
سازمان مديريت بحران كشور
تاريخ: ۱۳۹۰/۷/۱۹

نظر کاربران
نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما: